ACTUEEL

Indien u op onderstaande link drukt vindt u de evenementenlijst van 2017:

Evenementenlijst 2017

“Hart van Alkmaar” laat binnenstadsbewoners dromen!

“Dromen helpt!” is het motto van een nieuw initiatief van ‘Hart van Alkmaar’. De vereniging van bewoners van de binnenstad wil daarmee beleidsmakers voeden met ideeën voor de binnenstad-van-morgen. Die denkbeelden kunnen op hun beurt weer dienen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Pim de Ridder, voorzitter van ‘Hart van Alkmaar’ is stellig in zijn mening. “De Alkmaarse binnenstad moet zijn gebaseerd op een goede samenwerking tussen bewoners, winkeliers c.q. horeca en bezoekers. Door begripvol met elkaar om te gaan is er al heel wat bereikt. Dat moeten we vasthouden als we een beeld willen vormen over hoe de ideale woon-, winkel- en uitgaansstad Alkmaar er in 2030 moet uitzien”.

‘Hart van Alkmaar’ nodigt haar leden uit aan een of meer “Dromen helpt!” bijeenkomsten deel te nemen. Aan de gesprekken nemen ook vertegenwoordigers van winkeliers en gebruikers van de binnenstad deel.

De onderwerpen zijn:

 • Alkmaarse binnenstad en de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs
 • Gezonde Alkmaarse binnenstad door het terugdringen van geluid, trillingen en schadelijke stoffen
 • De mooiste binnenstad boven Het IJ door combinatie van historie en hedendaagse architectuur
 • Een veilig en goed bereikbare Alkmaarse binnenstad

Voor ieder thema wordt een deskundige inleider uitgenodigd.

De ideeën die uit de “Dromen helpt!” discussies opborrelen worden gebundeld en op zaterdagmiddag 17 juni 2017 aan de Alkmaarse politieke partijen aangeboden. ‘Hart van Alkmaar’ gaat er zonder meer van uit dat die partijen daarmee hun voordeel weten te doen.

Pim de Ridder zegt: “we draaien het graag om: geen kritiek achteraf, maar vooraf aangeven waarmee stemmen gewonnen kunnen worden”.

 

‘Hart van Alkmaar’ verwelkomt Karavaan, Buitengewoon Theater op Locatie

Karavaan, het buitengewoon theater op locatie, is volop bezig met haar voorbereidingen voor haar festival eind mei / begin juni. ‘Hart van Alkmaar’ heeft in een verklaring gewezen op de goede balans die Karavaan nastreeft tussen wonen, werken en recreëren. Die past precies in de visie van ‘Hart van Alkmaar’ op de historische Alkmaarse binnenstad. Daarom kijkt zij uit naar een lange week met zomertheater en andere activiteiten van Karavaan.

 

 College wil nog steeds sluipverkeer in Alkmaarse binnenstad

De plannen van de CDA – D66 – OPA – VVD  coalitie om op Bierkade – Wageweg na een aantal jaren weer compleet tweerichtingsverkeer toe te staan blijven de gemoederen bezighouden. Een vierde (!) deskundigenrapport doet het college kennelijk eindelijk eens een beetje achter de oren krabben. Het gerenommeerde bureau Goudappel Coffeng zegt het met zoveel woorden: “wij adviseren dan ook de Wageweg niet open te stellen voor verkeer in twee richtingen in combinatie met de inrichting van een 30 km/h weg met kenmerken van een fietsstraat”. Zelfs met dit advies geeft het college zich nog niet helemaal gewonnen en blijft zij kennelijk van mening dat sluipverkeer in de binnenstad thuis mag horen. ‘Hart van Alkmaar’-voorzitter Pim de Ridder daarover: “Het beeld wordt opgeroepen dat het schip inderdaad is gezonken maar dat de drijfnatte bemanning krampachtig probeert de vlag toch nog boven water te steken. Het college gaat nu opdracht geven voor wéér een onderzoek, ditmaal naar de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel van Alkmaar”.

‘Hart van Alkmaar’ is natuurlijk blij dat het directe gevaar van tweerichtingsverkeer is afgewend. De argumenten en feiten die zij daartegen had aangedragen zijn nooit weersproken of ontkracht. Ondanks toezeggingen van wethouder Nagengast is een aangedragen alternatief nooit onderzocht. ‘Hart van Alkmaar’ voorzag dan ook dat zij samen met haar vele bondgenoten voor de bestuursrechter de degens met de wethouder zou moeten kruisen.

Maar ‘Hart van Alkmaar’ vindt het ook tekenend dat de coalitie nog steeds geen oog en oor heeft voor de dreigende grote overlast voor direct betrokken bewoners wanneer tweerichtingsverkeer op de een of andere manier wordt ingevoerd. Juist die overlast en de blootstelling aan schadelijke stoffen was een aantal jaren geleden reden voor toenmalige bestuurders om het tweerichtingsverkeer drastisch in te perken. Het feit dat wethouder Nagengast het kennelijk niet aandurft de Klankbordgroep te raadplegen vindt ‘Hart van Alkmaar’ evenzeer tekenend. Het overlegorgaan dat door de wethouder notabene zelf is ingesteld, maar hij heeft het al meer dan een jaar niet bijeen laten komen. Toegezegde informatie kon voor directbetrokkenen alleen maar via een WOB-verzoek beschikbaar komen.

Bierkade / Wageweg, de Feiten

Waar gaat het om?

De Bierkade en Wageweg in Alkmaar mogen sinds zo’n 8 jaar alleen in zuid-noord richting worden gebruikt. Eenrichtingverkeer is dat gaan heten. Dat is niet helemaal waar: fietsverkeer mag wèl in twee richtingen rijden. Ook bewoners / bedrijven van de binnenstad kunnen dat doen, mits zij maar een ontheffing hebben. Met dat aangepaste eenrichtingverkeer is een halt toegeroepen aan verkeer dat Bierkade en Wageweg bierkadegebruikte om snel dwars door de stad te rijden. Zo werden milieuknelpunten opgelost, kregen voetgangers en fietsers weer ruimte, werd de verkeersveiligheid verhoogd en de beeldkwaliteit verbeterd. In 2010 werden die maatregelen positief geëvalueerd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar heeft nu besloten dat die maatregel moet worden teruggedraaid. Iedereen moet weer over Bierkade / Wageweg kunnen rijden. Alleen voor vrachtverkeer wordt een uitzondering gemaakt. De weg krijgt een inrichting met “de kenmerken van een fietsstraat” (zie hierna). Het College gaat haar besluit voorleggen aan de gemeenteraad. Als die volksvertegenwoordigers akkoord gaan kunnen de nodige voorzieningen worden aangebracht.

Standpunt van ‘Hart van Alkmaar’
De bewonersvereniging van de Alkmaarse binnenstad ‘Hart van Alkmaar’ vindt dat er indertijd niet voor niets uitgebreide en kostbare maatregelen zijn genomen.  De verkeersdrukte op Bierkade / Wageweg en omgeving moest toen om aan alle normen te voldoen worden verminderd. En die voorwaarde geldt nog steeds.

De weg is smal, kent twee flessenhalzen en bovendien nog een onoverzichtelijke bocht. Op de weg steken jaarlijks 270.000 voetgangers en fietsers over die gebruik maken van “het pontje”, de levensader tussen binnenstad en Schermereiland. Op relatief korte afstand zijn er nog twee andere zebrapaden. Midden in de weg ligt de Rootorenbrug, de enige brug in Nederland met drie afsluitbomen en berucht om de lange wachttijden tijdens het toeristenseizoen. En aan het einde ligt die fameuze Friesebrug, ook nog eens onderdeel van een vrije busbaan. Kortom: Bierkade / Wageweg kan niet zonder maatregelen om de overlast te beperken en het verkeer binnen de geldende normen (voor luchtkwaliteit, geluid, trilling, snelheid) te krijgen. Nu weer toestaan van grotere verkeersdrukte kan betekenen dat normen weer overschreden worden. De gevolgen daarvan zijn voor de getroffen binnenstadsbewoners niet te aanvaarden.

De politieke partijen
B&W van Alkmaar bestaan uit vertegenwoordigers van de politieke partijen CDA, D66, OPA en VVD. Zij vormen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de huidige coalitie.

In hun verkiezingsprogramma’s uit 2014 schreven de huidige stadsregeerders:

 • CDA Tweerichtingsverkeer mogelijk maken op Wageweg/Bierkade.
 • D66 De rijrichting van het eenrichtingsverkeer op de Wageweg omdraaien.
 • Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Op verzoek van de bewoners is destijds de uitvoering van het eenrichtingsverkeer op de Bierkade versneld uitgevoerd. Maar OPA is ook niet doof voor allerlei geluiden en wensen uit de samenleving. Voorop staat dat de Bierkade een veilige route is met een goede luchtkwaliteit voor de bewoners. OPA is bereid om nogmaals te laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om weer twee richtingen te rijden. En dan op de manier waarop dat nu bij de Frieseweg is geregeld, in de vorm van een fietsstraat. Op dat moment blijft de fiets centraal en de snelheid voor de auto 30 km, maar de auto kan dan wel weer twee richtingen op. Vrachtverkeer blijft verboden en OPA wil dat controleren met camera’s.
 • VVD Om de binnenstad beter bereikbaar te maken wil de VVD dat de Bierkade en de Wageweg weer tweerichtingsverkeer worden en dat de Kanaalkade tweerichtingsverkeer blijft. Dat is de enige manier om de problemen echt op te lossen, zowel voor ondernemers als voor bezoekers.

Deze partijen hebben over hun samenwerking een coalitieakkoord gesloten. Daarin staat:

Uitgangspunt voor de coalitie is bereikbaarheid in twee richtingen voor iedereen op de Bierkade/Wageweg, waarbij vrachtverkeer wordt verboden en dit verbod wordt gehandhaafd met een camera. De coalitie beoordeelt of dit financieel en technisch uitvoerbaar is, hierbij wordt ook de optie fietsstraat of een inrichting als een fietsstraat onderzocht. De voorgenomen plannen om de Vondelstraatrotonde te vergroten worden noch voorbereid noch uitgevoerd gedurende deze coalitieperiode; de coalitie wil doorgaand verkeer niet stimuleren om over de Bierkade te rijden.

Met het dossier Bierkade / Wageweg is vooral wethouder J.P. Nagengast van CDA belast. Zijn portefeuilles zijn o.a. Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Milieu.

‘Hart van Alkmaar’ heeft bij coalitie- en oppositiepartijen gevraagd haar standpunt over Bierkade / Wageweg te mogen toelichten. Aan dat verzoek hebben alle partijen gehoor gegeven, behalve coalitieleider OPA en bondgenoot CDA, de partij van portefeuillehouder Nagengast. Die lieten taal noch teken horen.

De Klankbordgroep
Bij de besluitvorming over Bierkade / Wageweg speelt de zgn. Klankbordgroep een rol. Een aantal bewoners van de Bierkade zijn gevraagd daarin zitting te nemen, net als vertegenwoordigers van Ondernemend Alkmaar, Fietsersbond, Havenmeesterkwartier, Schermereiland en ‘Hart van Alkmaar’. De laatste vroeg de gemeente vooraf naar de taken en bevoegdheden van die Klankbordgroep. Volgens wethouder Nagengast is de klankbordgroep vrij aan te geven welke zaken nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden. Hiervoor, zo gaf hij aan, is ruimte in tijd en financiën.

Het ‘klankborden’ met de gemeente blijkt erg stroef te verlopen. ‘Hart van Alkmaar’ wordt gedwongen tot een WOB-verzoek om informatie te verkrijgen, het collegebesluit wordt eerst ingeslikt, kennelijk omdat het College was vergeten de Klankbordgroep te informeren, eigen initiatieven van de Klankbordgroep worden door de gemeente genegeerd, ook al was daarvoor door wethouder Nagengast tijd en geld toegezegd.

‘Meten is weten’
Om haar standpunt te onderbouwen gebruikt ‘Hart van Alkmaar’ het resultaat van metingen. Feiten dus die niet alleen via de Klankbordgroep boven water zijn gekomen. Ook via eigen metingen, samen met de deskundigen van Stichting Animo en Milieudefensie, is ‘Hart van Alkmaar’ veel te weten gekomen.

Het Alternatief van ‘Hart van Alkmaar’
Het standpunt van ‘Hart van Alkmaar’ is kort en helder: ook voor Bierkade / Wageweg gelden normen die niet overschreden mogen worden. Dat gold bij het instellen van het eenrichtingverkeer en dat geldt nog steeds. Toch wil ‘Hart van Alkmaar’ niet alleen maar “nee” roepen. Haar leden sluiten de ogen niet voor algemene ontwikkelingen en staan ook best open voor veranderingen in de Alkmaarse binnenstad.

‘Hart van Alkmaar’ riep deskundige hulp in. Daarmee keek zij naar ervaringen bij soortgelijke situaties in andere plaatsen in Nederland.  Op die manier lanceerde zij het plan om Bierkade / Wageweg ook toegankelijk te maken voor verkeer dat (tegen het eenrichtingverkeer in) vanaf de Friesebrug naar de Schelphoekgarage wil rijden. Zo worden winkeliers gericht geholpen, zonder dat het sluipverkeer toeneemt. Leden van de Klankbordgroep besteedden er een extra avond aan. Zij vinden dat het ‘Hart van Alkmaar’ alternatief nader onderzocht of uitgewerkt moet worden. De toezegging daarover komt de gemeente echter niet na. Het College vindt dat het alternatief “niet voldoet aan de uitgangspunten die zij in de bestuursopdracht heeft verwoord”, zo laat zij haar ambtenaar opschrijven. En daarmee mag de overgrote meerderheid van de Klankbordgroep het doen, eerdere toezeggingen van wethouder Nagengast en zijn collega’s of niet.

De rol van de ondernemers
Voorstanders van het weer compleet openstellen van Bierkade / Wageweg zeggen de winkeliers in het oostelijk stadsdeel te helpen. ‘Hart van Alkmaar’ lijkt dat op het eerste gezicht een zinnig argument, maar wil wel zien dat dit ook echt zo is.

Het College werkt hiervoor samen met Ondernemend Alkmaar, de ondernemersorganisatie van Alkmaar. Hierbij is ook de Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar aangesloten.
Dat winkeliers in het oostelijk stadsdeel het moeilijk hebben zou moeten blijken uit het rapport “Welkom in Alkmaar”. Dat rapport is echter oude-koek want het is van 2007, vindt ‘Hart van Alkmaar’. Het dateert dus van vóór de crisis, van vóór de internetwinkels, van vóór de Schelphoekgarage.

Dan probeert Ondernemend Alkmaar het met een rapport van Bureau Stedelijke Planning van april 2015. Maar dat wordt weer niet door het College ondersteund. Niet zo vreemd wanneer je leest dat het eigenlijk een verslag van een werksessie van 11 winkeliers betreft.
Ondernemend Alkmaar maakt dat allemaal niet uit. Haar voorzitter noemt het College-besluit om Bierkade / Wageweg om weer compleet open te stellen zelfs een goede zaak voor de binnenstadbewoners….

De adviseurs
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in 2015 / 2016 liefst drie keer een deskundige ingeschakeld om haar principebesluit voor te bereiden. Alle drie deskundigen waren duidelijk in hun mening:

 • Ambtelijk apparaat gemeente Alkmaar: “door het instellen van tweerichtingsverkeer creëren we een situatie die in 2005 juist aanleiding was om de verkeerstructuur structureel te wijzigen. Hierbij komt dat de huidige verkeerssituatie vanuit verkeerskundig oogpunt voldoet en dat nut en noodzaak van tweerichtingsverkeer niet aan te tonen is”
 • Adviesbureau SWECO (het vroegere Grontmij) “tweerichtingsverkeer niet in stellen”
 • Goudappel Coffeng Mobiliteitsadviseurs: “wegprofiel is met de huidige inrichting niet geschikt om meer verkeer te verwerken”.

Alle drie deskundige meningen slaat het College in de wind.

16-08-13alk204m130816

Verkeersbewegingen
De overlast op Bierkade / Wageweg werd in 2005 veroorzaakt door 16.500 zogenaamde verkeersbewegingen per 24 uur. Door het invoeren van het eenrichtingverkeer is dat aantal teruggebracht tot 7.900 /24u. Als dat niet was gebeurd zou Bierkade / Wageweg volgens het college 14.900 verkeersbewegingen per 24 uur opvangen. Het college laat wethouder Nagengast nu zeggen dat dat aantal kan worden teruggebracht tot 8.000 per 24 uur. Daarvoor moet hij dan verkeersdeelnemers erop wijzen dat zij beter af zijn wanneer zij gebruik maken van de Randweg en de Nieuwe Schermerweg. Die uitspraak bracht cartoonist Frank Muntjewerf ertoe in de Alkmaarsche Courant een beeld te geven hoe dat er dan zou uitzien.

De aantallen op een rijtje

Verkeersbewegingen per 24 uur:

In 2005 (was toen 2-richtingen) 16.500
Vandaag-de-dag (1 richting, met ontheffingen) 7.900
Bij College besluit voor volledig 2-richtingen 14.900
In 2016 bij College besluit voor volledig 2-richtingen, maar met voorlichtingsactie van wethouder Nagengast 8.000
In planjaar 2030 (1 richting, met ontheffingen) 9.300
In planjaar 2030 (bij College besluit voor volledig 2-richtingen) 17.700

Fietsstraat?
Burgemeester en Wethouders willen Bierkade / Wageweg eigenlijk de inrichting van een fietsstraat geven. Kennelijk zou dat de gemoederen tot bedaren moeten brengen.

Een fietsstraat is een fietspad, waarop ook andere verkeersdeelnemers worden toegestaan. Het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW zegt dat een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. De auto heet dan “te gast” te zijn op dat fietspad. Dat wordt bereikt met de inrichting en het karakter van de fietsstraat. Als gebruikelijke norm voor een goede fietsstraat hanteert CROW de verhouding 2 fietsers op 1 auto. Dat gaat bij Bierkade / Wageweg niet op. Het college van B&W weet dat ook: adviesbureau Grontmij SWECO rekende haar voor dat op dit moment de verhouding al 4 auto’s op 1 fietser is. Dat wordt bij tweerichtingsverkeer natuurlijk alleen maar erger: zo’n 8 auto’s op 1 fietser.

Wethouder Nagengast tovert dan maar een simpele oplossing uit zijn hoge hoed: hij noemt de nieuwe Bierkade / Wageweg waarvan hij droomt dan geen fietsstraat meer, maar “een straat met de kenmerken van een fietsstraat”. Zo gemakkelijk is het om verkeerswethouder in een historische stad te zijn. Je geeft het beestje een andere naam en daarmee is het probleem dat je zelf veroorzaakt gewoon opgelost.

“Hart van Alkmaar” laat binnenstadsbewoners dromen!

“Dromen helpt!” is het motto van een nieuw initiatief van ‘Hart van Alkmaar’. De vereniging van bewoners van de binnenstad wil daarmee beleidsmakers voeden met ideeën voor de binnenstad-van-morgen. Die denkbeelden kunnen op hun beurt weer dienen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Pim de Ridder, voorzitter van ‘Hart van Alkmaar’ is stellig in zijn mening. “De Alkmaarse binnenstad moet zijn gebaseerd op een goede samenwerking tussen bewoners, winkeliers c.q. horeca en bezoekers. Door begripvol met elkaar om te gaan is er al heel wat bereikt. Dat moeten we vasthouden als we een beeld willen vormen over hoe de ideale woon-, winkel- en uitgaansstad Alkmaar er in 2030 moet uitzien”.

‘Hart van Alkmaar’ nodigt haar leden uit aan een of meer “Dromen helpt!” bijeenkomsten deel te nemen. Aan de gesprekken nemen ook vertegenwoordigers van winkeliers en gebruikers van de binnenstad deel.

De onderwerpen zijn:

 • Alkmaarse binnenstad en de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs
 • Gezonde Alkmaarse binnenstad door het terugdringen van geluid, trillingen en schadelijke stoffen
 • De mooiste binnenstad boven Het IJ door combinatie van historie en hedendaagse architectuur
 • Een veilig en goed bereikbare Alkmaarse binnenstad

Voor ieder thema wordt een deskundige inleider uitgenodigd.

De ideeën die uit de “Dromen helpt!” discussies opborrelen worden gebundeld en op zaterdagmiddag 17 juni 2017 aan de Alkmaarse politieke partijen aangeboden. ‘Hart van Alkmaar’ gaat er zonder meer van uit dat die partijen daarmee hun voordeel weten te doen.

Pim de Ridder zegt: “we draaien het graag om: geen kritiek achteraf, maar vooraf aangeven waarmee stemmen gewonnen kunnen worden”.

 

‘Hart van Alkmaar’ verwelkomt Karavaan, Buitengewoon Theater op Locatie

Karavaan, het buitengewoon theater op locatie, is volop bezig met haar voorbereidingen voor haar festival eind mei / begin juni. ‘Hart van Alkmaar’ heeft in een verklaring gewezen op de goede balans die Karavaan nastreeft tussen wonen, werken en recreëren. Die past precies in de visie van ‘Hart van Alkmaar’ op de historische Alkmaarse binnenstad. Daarom kijkt zij uit naar een lange week met zomertheater en andere activiteiten van Karavaan.

 

 College wil nog steeds sluipverkeer in Alkmaarse binnenstad

De plannen van de CDA – D66 – OPA – VVD  coalitie om op Bierkade – Wageweg na een aantal jaren weer compleet tweerichtingsverkeer toe te staan blijven de gemoederen bezighouden. Een vierde (!) deskundigenrapport doet het college kennelijk eindelijk eens een beetje achter de oren krabben. Het gerenommeerde bureau Goudappel Coffeng zegt het met zoveel woorden: “wij adviseren dan ook de Wageweg niet open te stellen voor verkeer in twee richtingen in combinatie met de inrichting van een 30 km/h weg met kenmerken van een fietsstraat”. Zelfs met dit advies geeft het college zich nog niet helemaal gewonnen en blijft zij kennelijk van mening dat sluipverkeer in de binnenstad thuis mag horen. ‘Hart van Alkmaar’-voorzitter Pim de Ridder daarover: “Het beeld wordt opgeroepen dat het schip inderdaad is gezonken maar dat de drijfnatte bemanning krampachtig probeert de vlag toch nog boven water te steken. Het college gaat nu opdracht geven voor wéér een onderzoek, ditmaal naar de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel van Alkmaar”.

‘Hart van Alkmaar’ is natuurlijk blij dat het directe gevaar van tweerichtingsverkeer is afgewend. De argumenten en feiten die zij daartegen had aangedragen zijn nooit weersproken of ontkracht. Ondanks toezeggingen van wethouder Nagengast is een aangedragen alternatief nooit onderzocht. ‘Hart van Alkmaar’ voorzag dan ook dat zij samen met haar vele bondgenoten voor de bestuursrechter de degens met de wethouder zou moeten kruisen.

Maar ‘Hart van Alkmaar’ vindt het ook tekenend dat de coalitie nog steeds geen oog en oor heeft voor de dreigende grote overlast voor direct betrokken bewoners wanneer tweerichtingsverkeer op de een of andere manier wordt ingevoerd. Juist die overlast en de blootstelling aan schadelijke stoffen was een aantal jaren geleden reden voor toenmalige bestuurders om het tweerichtingsverkeer drastisch in te perken. Het feit dat wethouder Nagengast het kennelijk niet aandurft de Klankbordgroep te raadplegen vindt ‘Hart van Alkmaar’ evenzeer tekenend. Het overlegorgaan dat door de wethouder notabene zelf is ingesteld, maar hij heeft het al meer dan een jaar niet bijeen laten komen. Toegezegde informatie kon voor directbetrokkenen alleen maar via een WOB-verzoek beschikbaar komen.

Bierkade / Wageweg, de Feiten

Waar gaat het om?

De Bierkade en Wageweg in Alkmaar mogen sinds zo’n 8 jaar alleen in zuid-noord richting worden gebruikt. Eenrichtingverkeer is dat gaan heten. Dat is niet helemaal waar: fietsverkeer mag wèl in twee richtingen rijden. Ook bewoners / bedrijven van de binnenstad kunnen dat doen, mits zij maar een ontheffing hebben. Met dat aangepaste eenrichtingverkeer is een halt toegeroepen aan verkeer dat Bierkade en Wageweg bierkadegebruikte om snel dwars door de stad te rijden. Zo werden milieuknelpunten opgelost, kregen voetgangers en fietsers weer ruimte, werd de verkeersveiligheid verhoogd en de beeldkwaliteit verbeterd. In 2010 werden die maatregelen positief geëvalueerd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar heeft nu besloten dat die maatregel moet worden teruggedraaid. Iedereen moet weer over Bierkade / Wageweg kunnen rijden. Alleen voor vrachtverkeer wordt een uitzondering gemaakt. De weg krijgt een inrichting met “de kenmerken van een fietsstraat” (zie hierna). Het College gaat haar besluit voorleggen aan de gemeenteraad. Als die volksvertegenwoordigers akkoord gaan kunnen de nodige voorzieningen worden aangebracht.

Standpunt van ‘Hart van Alkmaar’
De bewonersvereniging van de Alkmaarse binnenstad ‘Hart van Alkmaar’ vindt dat er indertijd niet voor niets uitgebreide en kostbare maatregelen zijn genomen.  De verkeersdrukte op Bierkade / Wageweg en omgeving moest toen om aan alle normen te voldoen worden verminderd. En die voorwaarde geldt nog steeds.

De weg is smal, kent twee flessenhalzen en bovendien nog een onoverzichtelijke bocht. Op de weg steken jaarlijks 270.000 voetgangers en fietsers over die gebruik maken van “het pontje”, de levensader tussen binnenstad en Schermereiland. Op relatief korte afstand zijn er nog twee andere zebrapaden. Midden in de weg ligt de Rootorenbrug, de enige brug in Nederland met drie afsluitbomen en berucht om de lange wachttijden tijdens het toeristenseizoen. En aan het einde ligt die fameuze Friesebrug, ook nog eens onderdeel van een vrije busbaan. Kortom: Bierkade / Wageweg kan niet zonder maatregelen om de overlast te beperken en het verkeer binnen de geldende normen (voor luchtkwaliteit, geluid, trilling, snelheid) te krijgen. Nu weer toestaan van grotere verkeersdrukte kan betekenen dat normen weer overschreden worden. De gevolgen daarvan zijn voor de getroffen binnenstadsbewoners niet te aanvaarden.

De politieke partijen
B&W van Alkmaar bestaan uit vertegenwoordigers van de politieke partijen CDA, D66, OPA en VVD. Zij vormen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de huidige coalitie.

In hun verkiezingsprogramma’s uit 2014 schreven de huidige stadsregeerders:

 • CDA Tweerichtingsverkeer mogelijk maken op Wageweg/Bierkade.
 • D66 De rijrichting van het eenrichtingsverkeer op de Wageweg omdraaien.
 • Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Op verzoek van de bewoners is destijds de uitvoering van het eenrichtingsverkeer op de Bierkade versneld uitgevoerd. Maar OPA is ook niet doof voor allerlei geluiden en wensen uit de samenleving. Voorop staat dat de Bierkade een veilige route is met een goede luchtkwaliteit voor de bewoners. OPA is bereid om nogmaals te laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om weer twee richtingen te rijden. En dan op de manier waarop dat nu bij de Frieseweg is geregeld, in de vorm van een fietsstraat. Op dat moment blijft de fiets centraal en de snelheid voor de auto 30 km, maar de auto kan dan wel weer twee richtingen op. Vrachtverkeer blijft verboden en OPA wil dat controleren met camera’s.
 • VVD Om de binnenstad beter bereikbaar te maken wil de VVD dat de Bierkade en de Wageweg weer tweerichtingsverkeer worden en dat de Kanaalkade tweerichtingsverkeer blijft. Dat is de enige manier om de problemen echt op te lossen, zowel voor ondernemers als voor bezoekers.

Deze partijen hebben over hun samenwerking een coalitieakkoord gesloten. Daarin staat:

Uitgangspunt voor de coalitie is bereikbaarheid in twee richtingen voor iedereen op de Bierkade/Wageweg, waarbij vrachtverkeer wordt verboden en dit verbod wordt gehandhaafd met een camera. De coalitie beoordeelt of dit financieel en technisch uitvoerbaar is, hierbij wordt ook de optie fietsstraat of een inrichting als een fietsstraat onderzocht. De voorgenomen plannen om de Vondelstraatrotonde te vergroten worden noch voorbereid noch uitgevoerd gedurende deze coalitieperiode; de coalitie wil doorgaand verkeer niet stimuleren om over de Bierkade te rijden.

Met het dossier Bierkade / Wageweg is vooral wethouder J.P. Nagengast van CDA belast. Zijn portefeuilles zijn o.a. Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Milieu.

‘Hart van Alkmaar’ heeft bij coalitie- en oppositiepartijen gevraagd haar standpunt over Bierkade / Wageweg te mogen toelichten. Aan dat verzoek hebben alle partijen gehoor gegeven, behalve coalitieleider OPA en bondgenoot CDA, de partij van portefeuillehouder Nagengast. Die lieten taal noch teken horen.

De Klankbordgroep
Bij de besluitvorming over Bierkade / Wageweg speelt de zgn. Klankbordgroep een rol. Een aantal bewoners van de Bierkade zijn gevraagd daarin zitting te nemen, net als vertegenwoordigers van Ondernemend Alkmaar, Fietsersbond, Havenmeesterkwartier, Schermereiland en ‘Hart van Alkmaar’. De laatste vroeg de gemeente vooraf naar de taken en bevoegdheden van die Klankbordgroep. Volgens wethouder Nagengast is de klankbordgroep vrij aan te geven welke zaken nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden. Hiervoor, zo gaf hij aan, is ruimte in tijd en financiën.

Het ‘klankborden’ met de gemeente blijkt erg stroef te verlopen. ‘Hart van Alkmaar’ wordt gedwongen tot een WOB-verzoek om informatie te verkrijgen, het collegebesluit wordt eerst ingeslikt, kennelijk omdat het College was vergeten de Klankbordgroep te informeren, eigen initiatieven van de Klankbordgroep worden door de gemeente genegeerd, ook al was daarvoor door wethouder Nagengast tijd en geld toegezegd.

‘Meten is weten’
Om haar standpunt te onderbouwen gebruikt ‘Hart van Alkmaar’ het resultaat van metingen. Feiten dus die niet alleen via de Klankbordgroep boven water zijn gekomen. Ook via eigen metingen, samen met de deskundigen van Stichting Animo en Milieudefensie, is ‘Hart van Alkmaar’ veel te weten gekomen.

Het Alternatief van ‘Hart van Alkmaar’
Het standpunt van ‘Hart van Alkmaar’ is kort en helder: ook voor Bierkade / Wageweg gelden normen die niet overschreden mogen worden. Dat gold bij het instellen van het eenrichtingverkeer en dat geldt nog steeds. Toch wil ‘Hart van Alkmaar’ niet alleen maar “nee” roepen. Haar leden sluiten de ogen niet voor algemene ontwikkelingen en staan ook best open voor veranderingen in de Alkmaarse binnenstad.

‘Hart van Alkmaar’ riep deskundige hulp in. Daarmee keek zij naar ervaringen bij soortgelijke situaties in andere plaatsen in Nederland.  Op die manier lanceerde zij het plan om Bierkade / Wageweg ook toegankelijk te maken voor verkeer dat (tegen het eenrichtingverkeer in) vanaf de Friesebrug naar de Schelphoekgarage wil rijden. Zo worden winkeliers gericht geholpen, zonder dat het sluipverkeer toeneemt. Leden van de Klankbordgroep besteedden er een extra avond aan. Zij vinden dat het ‘Hart van Alkmaar’ alternatief nader onderzocht of uitgewerkt moet worden. De toezegging daarover komt de gemeente echter niet na. Het College vindt dat het alternatief “niet voldoet aan de uitgangspunten die zij in de bestuursopdracht heeft verwoord”, zo laat zij haar ambtenaar opschrijven. En daarmee mag de overgrote meerderheid van de Klankbordgroep het doen, eerdere toezeggingen van wethouder Nagengast en zijn collega’s of niet.

De rol van de ondernemers
Voorstanders van het weer compleet openstellen van Bierkade / Wageweg zeggen de winkeliers in het oostelijk stadsdeel te helpen. ‘Hart van Alkmaar’ lijkt dat op het eerste gezicht een zinnig argument, maar wil wel zien dat dit ook echt zo is.

Het College werkt hiervoor samen met Ondernemend Alkmaar, de ondernemersorganisatie van Alkmaar. Hierbij is ook de Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar aangesloten.
Dat winkeliers in het oostelijk stadsdeel het moeilijk hebben zou moeten blijken uit het rapport “Welkom in Alkmaar”. Dat rapport is echter oude-koek want het is van 2007, vindt ‘Hart van Alkmaar’. Het dateert dus van vóór de crisis, van vóór de internetwinkels, van vóór de Schelphoekgarage.

Dan probeert Ondernemend Alkmaar het met een rapport van Bureau Stedelijke Planning van april 2015. Maar dat wordt weer niet door het College ondersteund. Niet zo vreemd wanneer je leest dat het eigenlijk een verslag van een werksessie van 11 winkeliers betreft.
Ondernemend Alkmaar maakt dat allemaal niet uit. Haar voorzitter noemt het College-besluit om Bierkade / Wageweg om weer compleet open te stellen zelfs een goede zaak voor de binnenstadbewoners….

De adviseurs
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in 2015 / 2016 liefst drie keer een deskundige ingeschakeld om haar principebesluit voor te bereiden. Alle drie deskundigen waren duidelijk in hun mening:

 • Ambtelijk apparaat gemeente Alkmaar: “door het instellen van tweerichtingsverkeer creëren we een situatie die in 2005 juist aanleiding was om de verkeerstructuur structureel te wijzigen. Hierbij komt dat de huidige verkeerssituatie vanuit verkeerskundig oogpunt voldoet en dat nut en noodzaak van tweerichtingsverkeer niet aan te tonen is”
 • Adviesbureau SWECO (het vroegere Grontmij) “tweerichtingsverkeer niet in stellen”
 • Goudappel Coffeng Mobiliteitsadviseurs: “wegprofiel is met de huidige inrichting niet geschikt om meer verkeer te verwerken”.

Alle drie deskundige meningen slaat het College in de wind.

16-08-13alk204m130816

Verkeersbewegingen
De overlast op Bierkade / Wageweg werd in 2005 veroorzaakt door 16.500 zogenaamde verkeersbewegingen per 24 uur. Door het invoeren van het eenrichtingverkeer is dat aantal teruggebracht tot 7.900 /24u. Als dat niet was gebeurd zou Bierkade / Wageweg volgens het college 14.900 verkeersbewegingen per 24 uur opvangen. Het college laat wethouder Nagengast nu zeggen dat dat aantal kan worden teruggebracht tot 8.000 per 24 uur. Daarvoor moet hij dan verkeersdeelnemers erop wijzen dat zij beter af zijn wanneer zij gebruik maken van de Randweg en de Nieuwe Schermerweg. Die uitspraak bracht cartoonist Frank Muntjewerf ertoe in de Alkmaarsche Courant een beeld te geven hoe dat er dan zou uitzien.

De aantallen op een rijtje

Verkeersbewegingen per 24 uur:

In 2005 (was toen 2-richtingen) 16.500
Vandaag-de-dag (1 richting, met ontheffingen) 7.900
Bij College besluit voor volledig 2-richtingen 14.900
In 2016 bij College besluit voor volledig 2-richtingen, maar met voorlichtingsactie van wethouder Nagengast 8.000
In planjaar 2030 (1 richting, met ontheffingen) 9.300
In planjaar 2030 (bij College besluit voor volledig 2-richtingen) 17.700

Fietsstraat?
Burgemeester en Wethouders willen Bierkade / Wageweg eigenlijk de inrichting van een fietsstraat geven. Kennelijk zou dat de gemoederen tot bedaren moeten brengen.

Een fietsstraat is een fietspad, waarop ook andere verkeersdeelnemers worden toegestaan. Het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW zegt dat een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. De auto heet dan “te gast” te zijn op dat fietspad. Dat wordt bereikt met de inrichting en het karakter van de fietsstraat. Als gebruikelijke norm voor een goede fietsstraat hanteert CROW de verhouding 2 fietsers op 1 auto. Dat gaat bij Bierkade / Wageweg niet op. Het college van B&W weet dat ook: adviesbureau Grontmij SWECO rekende haar voor dat op dit moment de verhouding al 4 auto’s op 1 fietser is. Dat wordt bij tweerichtingsverkeer natuurlijk alleen maar erger: zo’n 8 auto’s op 1 fietser.

Wethouder Nagengast tovert dan maar een simpele oplossing uit zijn hoge hoed: hij noemt de nieuwe Bierkade / Wageweg waarvan hij droomt dan geen fietsstraat meer, maar “een straat met de kenmerken van een fietsstraat”. Zo gemakkelijk is het om verkeerswethouder in een historische stad te zijn. Je geeft het beestje een andere naam en daarmee is het probleem dat je zelf veroorzaakt gewoon opgelost.

AANMELDEN

 

Het lidmaatschap van Bewonersvereniging Hart van Alkmaar staat open voor personen die wonen of werken binnen de Alkmaarse Singels. Zij moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Een lidmaatschap kost slechts € 10,00 per jaar! Steun ons want SAMEN STAAN WE STERK !!

Meld u aan op secretaris@bewonersvereniginghartvanalkmaar.nl

AANDACHTSGEBIEDEN